← Terug

Disclaimer

Stichting I Sonatori del Tordinona

De Stichting I Sonatori del Tordinona (KvK: 75391104), hierna te noemen I Sonatori, verleent u hierbij toegang tot de website www.tordinona.nl en nodigt u uit kennis te nemen van de inhoud ervan en deel te nemen aan het door de Stichting gebodene.
I Sonatori behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen ervan te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
I Sonatori spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Het op de website medegedeelde wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling door I Sonatori worden gewijzigd.
Specifiek voor informatie over wat I Sonatori aanbiedt en de prijzen ervan, geldt een voorbehoud voor kennelijke programmeer- en/of typefouten. Op basis van dergelijke fouten kan geen overeenkomst worden geclaimd met I Sonatori. I Sonatori behoudt zich op dat punt alle rechten voor. Voor de op de website opgenomen links naar andere websites of diensten van derden is I Sonatori niet aansprakelijk.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen waar deze betrekking op hebben, liggen bij I Sonatori. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van I Sonatori, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.