Beleidsplan 20 juli 2019
De stichting I Sonatori del Tordinona is een kleine stichting, gevestigd te Groningen,
Nederland, waarvan de bestuursleden onbezoldigd zijn en het op dit moment nog op te
bouwen reserve uitsluitend dient om haar doelstellingen te verwezenlijken.
Artistiek leider met adviserende functie is Carolien Eijkelboom.
A: De doelstellingen zijn, kort samengevat, de volgende:
1) het bevorderen van belangstelling voor en uitvoeren van 17 e muziek en het nauwe verband
daarvan met toneel, dans en andere kunstvormen hoorbaar en zichtbaar maken,
2) het bieden van een podium aan professionals die zich willen ontplooien op de onder sub 1.
genoemde terreinen
B: soort projecten
De artistiek leider ontwerpt in overleg met een aantal musici uit I Sonatori del Tordinona en
met, afhankelijk van het project, een aantal kunstenaars uit andere disciplines, projecten.
Belangrijke elementen daarin zijn:
– onbekende muziek c.q. componisten,

– hechte samenhang met andere kunstvormen die ook getoond en ten gehore gebracht
worden
– een relatie met het heden die de concert-voorstelling als geheel levend en spannend maakt
voor gevarieerd publiek.
(Als bijvoorbeeld moge het eerste project ‘Stradella, de prijs van de vrijheid’ dienen. Dit is
een concert-voorstelling waarin Alessandro Stradella’s avontuurlijke en verrassend
hedendaags aandoende leven (1639-1682) kleurrijk wordt geschilderd. Het verhaal is
spannend en boeiend door zijn moderne aktualiteit, de muziek is onbekend en verrassend,
de schilderijen en foto’s krijgen door de tekst en de muziek een nieuwe dimensie. Tekst,
muziek en projecties vormen een organisch geheel, ieder onderdeel versterkt de andere.)
C: Werkwijze
a) de stichting organiseert zelf voorstellingen.
Daartoe huurt zij geschikte ruimtes en neemt zaken als publiciteit en praktische organisatie
van e.e.a. ter hand. Daar wordt de begroting op toegesneden.
b) De stichting besteedt de voorstelling uit aan organiserende instanties, zoals bepaalde
series, middels een z.g. uitkoopsom. Onkosten als zaalhuur en publiciteit, en inkomsten als
kaartverkoop zullen op de desgewenst toegezonden begroting ontbreken.
Echter, noch de inkomsten uit toegangskaartjes (a), noch die uit een uitkoopsom (b) zullen
toereikend zijn om, na aftrek van de vaste kosten, zoals reiskosten, de 6 à 7 kunstenaars een
redelijk honorarium te bieden. En dat is immers één van de doelstellingen van de stichting.
D: I.v.m. bovenstaande (C) streeft de stichting dan ook naar het opbouwen van een
financiële reserve die (wellicht ten overvloede) vooral daarvoor zal worden gebruikt. Een
ander mogelijk gebruik is gevolg van de noodzaak om bij ziekte o.i.d. op korte termijn iemand
in te huren die veel duurder is. Kortom de broodnodige buffer.
E: Het beleid is er opgericht een nieuw project per één à twee jaar te lanceren.